Khoa Xây Dựng

Khoa Xây dựng là đơn vị quản lý chuyên môn của trường, có chức năng Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các mặt công tác:

Tổ chức giảng dạy theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và sản xuất.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

  • Thực hiện kế hoạch giảng dạy, quản lý việc thực hiện kế hoạch;
  • Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và sản xuất;
  • Tổ chức quản lý, rèn luyện, bồi dưỡng nâmg cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong khoa;
  • Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục sinh viên, học sinh thuộc khoa quản lý;
  • Tổ chức xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo;
  • Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật do khoa phụ trách;
  • Phối hợp với phòng đào tạo tổ chức thi, kiểm tra cuối kỳ, năm học, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên, học sinh.
  • Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
1 Chu Tuấn Hảo Thạc sĩ Trưởng khoa
2 Trương Tuấn Duy Thạc sĩ Phó khoa
3 Phạm Kiều Trang Đại học Thư ký khoa
BỘ MÔN KẾT CẤU
4 Võ Thị Cẩm Giang Thạc sĩ Chủ nhiệm bộ môn
5 Đinh Văn Thức Đại học Giảng viên
6 Nguyễn Anh Tuấn Thạc sĩ Giảng viên
BỘ MÔN CƠ KÊT CẤU
7 Thái Ngọc Thịnh Thạc sĩ Chủ nhiệm bộ môn
8 Nguyễn Phương Lan Thạc sĩ Giảng viên
9 Lê Thị Lan Hương Thạc sĩ Giảng viên
10 Hồ Thị Đoan Trang Đại học Giảng viên
11 Trần Bá Linh Đại học Giảng viên
BỘ MÔN CẦU ĐƯỜNG
12 Nguyễn Thị Hồng Phấn Thạc sĩ Phụ trách bộ môn
13 Phạm Thị Anh Thạc sĩ Giảng viên
14 Trần Minh Lợi Nghiên cứu sinh Giảng viên
15 Phạm Hương Huyền Thạc sĩ Giảng viên
16 Nguyễn Tấn Dương Thạc sĩ Giảng viên
BỘ MÔN THI CÔNG
17 Trần Thoại Châu Thạc sĩ CNBM
18 Nguyễn Thị Tuyết Đại học Giảng viên
19 Hoàng Xuân Tân Thạc sĩ Giảng viên
20 Mai Trung Thứ Đại học Giảng viên
21 Nguyễn Thế Thiêm Thạc sĩ Giảng viên
22 Nguyễn Nguyên Vũ Thạc sĩ Giảng viên
23 Phạm Ngọc Dũng Thạc sĩ Giảng viên
BỘ MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN
24 Trần Hồng Sơn Thạc sĩ CNBM
25  Thái Thị Hồng Ngân Thạc sĩ Giảng viên
26 Phạm Hữu Phước Thạc sĩ Giảng viên
27 Phan Trọng Lễ Đại học Giảng viên

 

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán