Lịch sinh hoạt đầu khóa đợt 1 năm 2018 (Hệ Cao Đẳng Chính Quy Tín Chỉ)

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

LỊCH  SINH HOẠT ĐẦU KHOÁ ĐỢT 1 NĂM 2018
HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TÍN CHỈ

Nhóm Ngày học Giờ học Nội dung Giảng viên Phòng học Ghi chú
NHÓM 1
(2018CX1, 2018CX2, 2018CX3)
05/09/2018 (Buổi sáng) 07h30-->08h30 Nội dung 1 Ban Giám Hiệu C101  
08h40-->11h00 Nội dung 3 Khoa Xây dựng C101  
06/09/2018 (Buổi sáng) 07h30-->10h00 Nội dung 4 Cô Nguyễn Thị Trang C101  
Thầy Võ Văn Thiệp C101  
Thầy Huỳnh Phi Tuấn Khanh C101  
10h10-->11h00 Nội dung 5 Thầy Nguyễn Chí Hùng C101  
07/09/2018 (Buổi sáng) 07h30-->11h00 Nội dung 2 ThS. Lê Khắc Toản C101  
NHÓM 2
(2018CX4, 2018CX5, 2018CX6)
05/09/2018 (Buổi chiều) 13h00-->14h00 Nội dung 1 Ban Giám Hiệu C101  
14h10-->16h30 Nội dung 3 Khoa Xây dựng C101  
06/09/2018 (Buổi chiều) 13h00-->15h30 Nội dung 4 Cô Nguyễn Thị Trang C101  
Thầy Võ Văn Thiệp C101  
Thầy Huỳnh Phi Tuấn Khanh C101  
15h40-->16h30 Nội dung 5 Thầy Nguyễn Chí Hùng C101  
07/09/2018 (Buổi chiều) 13h00-->16h30 Nội dung 2 ThS. Lê Khắc Toản C101  
NHÓM 3
(2018CX7, 2018CX8, 2018CTĐ, 2018CCĐ, 2018CKTRUC, 2018CNT)
05/09/2018 (Buổi sáng) 07h30-->08h30 Nội dung 1 Ban Giám Hiệu C201  
08h40-->11h00 Nội dung 3 Khoa Xây dựng C201 2018CX7, 2018CX8, 2018CCĐ, 2018CTĐ
Khoa Kiến trúc C204 2018CKTRUC, 2018CNT
06/09/2018 (Buổi sáng) 07h30-->11h00 Nội dung 2 ThS. Lê Khắc Toản C201  
07/09/2018 (Buổi sáng) 07h30-->10h00 Nội dung 4 Cô Nguyễn Thị Trang C201  
Thầy Võ Văn Thiệp C201  
Thầy Huỳnh Phi Tuấn Khanh C201  
10h10-->11h00 Nội dung 5 Thầy Nguyễn Chí Hùng C201  
NHÓM 4 (2018CKT,  2018CKTOAN, 2018CQT, 2018CBĐS, 2018CĐN, 2018CTĐH, 2018CVL, 2018CĐCN, 2018CAV) 05/09/2018 (Buổi chiều) 13h00-->14h00 Nội dung 1 Ban Giám Hiệu C201  
14h10-->16h30 Nội dung 3 Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng C201 2018CKT 2018CKTOAN, 2018CQT, 2018CBĐS
TTĐTTH-ƯDCN, Bộ môn Vật liệu xây dựng, Khoa Ngoại ngữ, TTĐTNN tại Miền Nam Văn phòng khoa 2018CTĐH, 2018CĐCN, 2018CVL, 2018CAV, 2018CĐN
06/09/2018 (Buổi chiều) 13h00-->16h30 Nội dung 2 ThS. Lê Khắc Toản C201  
07/09/2018 (Buổi chiều) 13h00-->15h30 Nội dung 4 Cô Nguyễn Thị Trang C201  
Thầy Võ Văn Thiệp C201  
Thầy Huỳnh Phi Tuấn Khanh C201  
15h35-->16h30 Nội dung 5 Thầy Nguyễn Chí Hùng C201  
        TP. Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 8 năm 2018     
         HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS.Lê Anh Đức 

Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán