Kế hoạch Tổ chức tuần sinh hoạt đầu khoá năm học 2017-2018

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số:     /KH-CĐXD

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuần sinh hoạt đầu khoá năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt đầu khoá” cho HSSV khoá 2017 với những nội dung sau đây:

.I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giúp sinh viên hiểu biết về trường, yêu trường, yêu nghề.

Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của  mình trong quá trình học tập; phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo, về chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và trang bị các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề và đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức Tuần sinh hoạt đầu khoá phải được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian tổ chức: Đợt 1

          Ngày 04/09/2017và 05/09/2017: Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên đón tiếp, hướng dẫn tân sinh viên khoá 2017.

          Ngày 06/09/2017 đến ngày 08/09/2017: Tổ chức học Tuần sinh hoạt đầu khoá trên lớp (Có lịch học đính kèm).

          Từ ngày 11/09/2017: Học các môn trong chương trình đào tạo.

2. Địa điểm: Hội trường, phòng C201, B202, B203

3. Phân chia nhóm như sau:

Nhóm 1:

Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 04 lớp: 2017CX1, 2017CX2, 2017CX3, 2017CX7;

 Ngành Công nghệ Kỹ thuật giao thông 01 lớp: 2017CCĐ;

 Ngành Trắc địa công trình 01 lớp: 17CTĐ.

Nhóm 2:

Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 03 lớp: 2017CX4, 2017CX5, 2017CX6;

 Ngành Công nghệ Kỹ thuật kiến trúc 01 lớp : 2017CKTRUC.

Nhóm 3:

Ngành Quản lý xây dựng 01 lớp: 2017CKT;

Ngành Kế toán 01 lớp: 2017CKTOAN;

Ngành Quản trị kinh doanh 01 lớp: 2017CQT;

Ngành Quản trị kinh doanh bất động sản 01 lớp: 2017CBĐS;

Ngành Công nghệ Kỹ thuật tài nguyên nước 01 lớp: 2017CĐN;

 Ngành Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng 01 lớp: 2017CVL;

Ngành Quản lý toà nhà 01 lớp: 17CQLTN;

Ngành Lắp đặt điện công trình 01 lớp: 17CĐCT;

Ngành Mộc xây dựng và Trang trí nội thất 01 lớp: 17CMNT;

Và thí sinh trúng tuyển tất cả các ngành nhập học từ ngày 05/09/2017 đến hết ngày 08/9/2017.

(Có danh sách các nhóm đính kèm)

4. Nội dung

Nội dung 1: Lãnh đạo Nhà trường gặp gỡ, nói chuyện với tân sinh viên, giới thiệu về Nhà trường; Phổ biến chiến lược phát triển của Nhà trường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Nội dung trọng tâm của Nhà trường năm học 2017-2018; bối cảnh chung và xu hướng phát triển giáo dục gắn liền với thực tế nghề nghiệp.

Nội dung 2: Giới thiệu về chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, Quy chế học vụ của Trường, sự khác biệt giữa học chế tín chỉ và học ở bậc học phổ thông, tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay. Hướng dẫn sinh viên xem sổ tay sinh viên và đăng ký học phần qua cổng thông tin điện tử.

Nội dung 3: Giới thiệu chung về các khoa, bộ môn chuyên ngành, nội dung chương trình đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp, nội quy sinh hoạt của khoa, chuyên ngành.

Nội dung 4: Chương trình công tác HSSV của nhà trường, quy chế HSSV của Nhà trường và các nội dung do nhà trường quy định, giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của các phòng phục vụ đào tạo.

Nội dung 5: Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa khi tham gia hoạt động tình nguyện, các chế độ, chính sách cho HSSV khi tham gia hoạt động tình nguyện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Công tác sinh viên

Chịu trách nhiệm tham mưu đề xuất kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường tổ chức triển khai đợt học tập này.

Căn cứ Kế hoạch này xây dựng lịch học cụ thể cho từng lớp trình Ban giám hiệu phê duyệt.

Chịu trách nhiệm điểm danh, ổn định lớp học quán triệt mục đích, yêu cầu, quy định của đợt học, thông báo nội dung, giới thiệu Báo cáo viên.

Chuẩn bị các tài liệu học tập tuần sinh hoạt đầu khóa.

Đưa kết quả học Tuần sinh hoạt đầu khoá vào nội dung đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và xét danh hiệu thi đua cho HSSV năm học 2017 - 2018.

2. Phòng Đào tạo

Cung cấp kế hoạch đào tạo, nội dung về qui chế học vụ và các nội dung cần phổ biến cho sinh viên tuần sinh hoạt đầu khóa học: Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ,

3. Phòng Quản trị

Trang trí băng rôn, khẩu hiệu; bố trí Hội trường, âm thanh, ánh sáng phục vụ các buổi học;

Cung cấp nước uống phục vụ Báo cáo viên và SVHS học “Tuần sinh hoạt đầu khoá”.

4. Trung tâm thông tin thư viện

          Hỗ trợ đưa kế hoạch “Tuần sinh hoạt đầu khoá” và các thông tin, hình ảnh trong tuần sinh hoạt đầu khoá lên website của trường.

5. Ký túc xá

          Cử người trực để tiếp nhận và hướng dẫn tân sinh viên khoá 2017 làm thủ tục nội trú và nhận phòng ở.

6. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên:

Chuẩn bị nội dung thực hiện theo kế hoạch đã được phân công.

Cử sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ Ban tổ chức lớp học.

Trên đây là thông báo kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt đầu khoá”. Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đạt kết quả thiết thực và đúng quy chế hiện hành.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị; 

- Sinh viên, học sinh;

- Lưu: VT, TS&CTSVHS.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS.Lê Anh Đức

   
Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán