Lịch sinh hoạt đầu khóa đợt 1 hệ Cao Đẳng chính quy Tín chỉ năm 2017

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

LỊCH  SINH HOẠT ĐẦU KHOÁ ĐỢT 1 NĂM 2017
HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TÍN CHỈ

 

Nhóm Ngày học Giờ học Nội dung Giảng viên Phòng học Ghi chú
NHÓM 1
(17CX1, 17CX2, 17CX3, 17CX7, 17CCĐ, 17CTĐ)
06/09/2017 (Buổi sáng) 07h30-->08h30 Nội dung 1 Ban Giám Hiệu Hội trường 1  
08h50-->11h00 Nội dung 3 Khoa Xây dựng Hội trường 1  
07/09/2017 (Buổi sáng) 07h30-->10h00 Nội dung 4 Cô Nguyễn Thị Trang Hội trường 1  
Thầy Võ Văn Thiệp Hội trường 1  
Thầy Huỳnh Phi Tuấn Khanh Hội trường 1  
10h10-->11h00 Nội dung 5 Thầy Nguyễn Chí Hùng Hội trường 1  
08/09/2017 (Buổi sáng) 07h30-->11h00 Nội dung 2 ThS. Lê Khắc Toản Hội trường 1  
NHÓM 2
(17CX4, 17CX5, 17CX6, 17CKTRUC)
06/09/2017 (Buổi chiều) 13h00-->14h00 Nội dung 1 Ban Giám Hiệu Hội trường 1  
14h20-->16h30 Nội dung 3 Khoa Xây dựng Hội trường 1 17CX4, 17CX5, 17CX6
Khoa Kiến trúc Phòng B203 17CKTRUC
07/09/2017 (Buổi chiều) 13h00-->15h30 Nội dung 4 Cô Nguyễn Thị Trang Hội trường 1  
Thầy Võ Văn Thiệp Hội trường 1  
Thầy Huỳnh Phi Tuấn Khanh Hội trường 1  
15h40-->16h30 Nội dung 5 Thầy Nguyễn Chí Hùng Hội trường 1  
08/09/2017 (Buổi chiều) 13h00-->16h30 Nội dung 2 ThS. Lê Khắc Toản Hội trường 1  
NHÓM 3
(17CKT, 17CKTOAN, 17CQT, 17CBĐS, 17CĐN, 17CVL, 17CQLTN, 17CĐCT, 17CMNT)
06/09/2017 (Buổi sáng) 07h30-->08h30 Nội dung 1 Ban Giám Hiệu Phòng C201  
08h50-->11h00 Nội dung 3 Khoa quản lý Xây dựng Phòng C201 17CKT, 17CQLTN
Bộ môn Kinh tế Phòng B202 17CKTOAN, 17CQT, 17CBĐS
Khoa Cấp thoát nước, Khoa Vật liệu xây dựng, Khoa nghề Văn Phòng Khoa 17CĐN, 17CVL, 17CĐCT, 17CMNT
07/09/2017 (Buổi sáng) 07h30-->11h00 Nội dung 2 ThS. Lê Khắc Toản Phòng C201  
08/09/2017 (Buổi sáng) 07h30-->10h00 Nội dung 4 Cô Nguyễn Thị Trang Phòng C201  
Thầy Võ Văn Thiệp Phòng C201  
Thầy Huỳnh Phi Tuấn Khanh Phòng C201  
10h10-->11h00 Nội dung 5 Thầy Nguyễn Chí Hùng Phòng C201  

 

        TP. Hồ Chí Minh, Ngày     tháng       năm 2017     
         HIỆU TRƯỞNG
         
             
          (Đã ký)  
             
          PGS.TS.Lê Anh Đức  
         
Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán